- Các mod/style có trên Vietvbb được chia sẻ miễn phí, vì vậy để động viên tinh thần người chia sẻ, hãy click "Mark as Thanks" để cảm ơn nếu bạn mod đó


- Với những mod/style bạn muốn dùng, hãy click "Mark as Installed" ngay sau khi download

+ Sau khi "Mark as Installed", nếu mod/style có update phiên bản mới và người chia sẻ sử dụng chức năng thông báo, bạn sẽ nhận được tin nhắn thông báo update mod

+ Trong quá trình sử dụng, vì lý do chuyển host, nâng cấp, mất file gốc... bạn có thể vào link sau để xem danh sách những mod/style mình đã install, và những mod/style có update kể từ khi bạn install: Installed Modification.
- Với những mod/style bạn chưa dùng nhưng muốn đánh dấu để sau này có thể dùng đến, hãy click "Mark as Tagged". Để xem danh sách các mod/style đã đánh dấu, click vào đây: Tagged Modification
Cách cài đặt mod nếu không có hướng dẫn: (vbb 3.x.x và 4.x.x)

- Upload toàn bộ file và thư mục bên trong thư mục Upload của mod (nếu có) vào thư mục forum trên host (ngang hàng với index.php của forum)

- Nếu mod có file cài đặt (*.xml) Vào AdminCP >> Product Manager >> Plugins & Products >> Manage Products >> Add/Import Product. Upload file XML của Product

- Vào AdminCP >> Settings >> Options để sửa setting của mod (nếu có)Cách cài đặt style: (vbb 3.x.x và 4.x.x)

- Upload toàn bộ file và thư mục bên trong thư mục Upload của mod (nếu có) vào thư mục forum trên host (ngang hàng với index.php của forum)

- Vào AdminCP >> Styles & Templates >> Download / Upload Styles. Upload file XML của style để cài đặt


Cách cài đặt ngôn ngữ: (vbb 3.x.x và 4.x.x)

- Vào AdminCP >> Languages & Phrases >> Download / Upload Languages. Upload file XML của language để cài đặt