Khi em truy cập vào user thì bị lỗi này
1054 - unknown column 'password_lifetime' in 'field lish'
đây là dữ liệu của nó ai chỉ giúp em cách add nó vào với ạ
password_lifetime | smallint(5)...