I think it no longer works at vbulletin 4.x.x. Please is there any working vb 4.x.x mod for Google search like at vietbb.vn homepage?
------
Tôi nghĩ rằng nó không còn hoạt động tại vbulletin...