Chào mừng bạn đến vói vietvbb.vn. Hãy Đăng nhập hoặc Đăng Ký để tham gia thảo luận tại diễn đàn.Page 1 of 6 12345 ... LastLast
Results 1 to 15 of 89

Mod: Làm trang profile giống hệt truongton (phong cách Yahoo!360)

 1. Làm trang profile giống hệt truongton (phong cách Yahoo!360) Detail »»

 2. Làm trang profile giống hệt truongton (phong cách Yahoo!360)

  Developer Last Online: Feb 2014  Show Printable Version  Email this Page
  • vB Version: All Version
   Rating:  (2 votes - 5,00 average)
   Installs: 91
  • Release Date: 21 May 2009
   Last Update: Never
   Downloads: 0
   • SupportedSupported
   • Template EditsTemplate Edits
   • Re-usable CodeRe-usable Code
  Cái này làm xong từ lâu lắm rồi nhưng vẫn còn bị 1 lỗi là avatar hiển thị ở Profile khá bé (60x60) , tính fix xong rồi share nhưng anh em đòi dữ quá share ngay kẻo bị ăn đập !
  Sơ qua nhé !

  Công dụng : Tạo trang Profile cho thành viên cực kì độc đáo mang phong cách Yahoo!360 quen thuộc ! Cái này kết hợp với Profile Styling thì quả là vô đối

  Demo :
  Site mình : http://www.luongthevinh.com.vn/forum/member.php?u=1
  TruongTon : http://www.truongton.net/forum/member.php?u=301953

  Khuyến cáo :
  - Không nên dùng cái này nếu Width của forum bạn quá bé , dưới 900 px thì không nên dùng, lần sau mình sẽ post cái Profile dạng khác cho các site này !
  - Nên kết hợp dùng thêm Blast để độc đáo hơn, lần sau mình sẽ post cái này
  - Nên dùng thêm Mod này để Yahoo!360 khóc luôn : [bmw] Flickr Photo trong trang Profile

  Nào , bắt tay vào thực hiện ngay thôi !

  B1: Thay toàn bộ Memberinfo bằng đoạn code sau :
  Code:
  $stylevar[htmldoctype]
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="$stylevar[textdirection]" lang="$stylevar[languagecode]">
  <head>
  $headinclude
  
  $usercss
  $memberinfo_css
  <style type="text/css" id="vbulletin_tabctrl_css">
  @import url("clientscript/vbulletin_tabctrl.css?v=$vboptions[simpleversion]");
  <if condition="$show['rtl']">@import url("clientscript/vbulletin_tabctrl_rtl.css?v=$vboptions[simpleversion]");</if>
  </style>
  
  <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_tabctrl.js?v=$vboptions[simpleversion]"></script>
  <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_quick_edit_generic.js?v=$vboptions[simpleversion]"></script>
  <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_quick_edit_visitormessage.js?v=$vboptions[simpleversion]"></script>
  
  <title>$vboptions[bbtitle] - $vbphrase[view_profile]: $userinfo[username]</title>
  
  <if condition="$userinfo['userid'] == $bbuserinfo['userid']">
  <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_profilefield_edit.js?v=$vboptions[simpleversion]"></script>
  </if>
  <script type="text/javascript">
  <!--
  vbphrase['server_failed_respond_try_again'] = "$vbphrase[server_failed_respond_try_again]";
  vbphrase['edit_value'] = "$vbphrase[edit_value_js]";
  
  <if condition="$show['post_visitor_message']">
  function goto_post_pm()
  {
    vB_TabCtrls['profile_tabs'].switch_tab('visitor_messaging');
    fetch_object('visitor_messaging').scrollIntoView();
  
    var textarea = fetch_object('visitor_message_form_textarea');
    if (textarea)
    {
      textarea.focus();
      textarea.select();
    }
    return false;
  }
  </if>
  -->
  </script>
  
  </head>
  <body>
  
  $header
  $navbar
  
  
  <!-- begin user css -->
  <div id="usercss" class="floatcontainer">
  
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tbody>
  
  <tr>
  <td colspan="2">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
    <tbody><tr>
    <td style="width: auto;">
    <h1>
      $prepared[onlinestatus] $prepared[musername]
      <if condition="$prepared['usertitle']">
      <font size="2">[ $prepared[usertitle] ]</font>
      </if>
    </h1>
    <if condition="$prepared['rank'] OR $prepared['reputationdisplay']">
      <div id="reputation_rank">
      <if condition="$prepared['reputationdisplay']">
      <div id="reputation">$prepared[reputationdisplay]</div>
      </if>
      <if condition="$prepared['rank']">
      <div id="rank">$prepared[rank]</div>
      </if>
      </div>
    </if>
    </td>
    <td>
    <span style="float: right; margin-right: 15px;">
          <!-- current activity -->
          <if condition="$prepared['lastactivitydate'] OR $prepared['action']">
            <div class="alt2 smallfont block_row" id="activity_info">
              <if condition="$prepared['lastactivitydate']">
                <div id="last_online">
                  <span class="shade">$vbphrase[last_activity]:</span> $prepared[lastactivitydate]<if condition="!$show['detailedtime']"> <span class="time">$prepared[lastactivitytime]</span></if>
                </div>
              </if>
              <if condition="$prepared['action']">
                <span class="shade">$vbphrase[current_activity]:</span> $prepared[action] $prepared[where]
              </if>
            </div>
          </if>
          <!-- / current activity -->
    </span>
    </td>
    </tr>
    </tbody></table>
  </td>
  </tr>
  
  <tr>
  <td valign="top" width="205">
  <div style="width: 200px;">
  <!-- sidebar -->
  <div id="main_userinfo" class="floatcontainer">
    $blocks[stats_mini]
    <!-- Page View -->
    <div class="alt1 tborder content_block block_row" align="center">
    <phrase 1="$prepared[profilevisits]">$vbphrase[this_page_has_x_visits]</phrase>
    </div>
    <!-- / Page View -->
        <!-- link bar -->
        <div class="alt1 tborder content_block block_row" id="link_bar">
          <ul class="thead block_row block_title list_no_decoration floatcontainer">
            <if condition="$prepared['myprofile']">
              <if condition="$show['can_customize_profile']">
                <li class="thead" id="usercss_switch_link"><a href="profile.php?$session[sessionurl]do=customize">$vbphrase[customize_profile]</a></li><br />
              </if>
            <else />
              <if condition="$show['usercss_switch']">
                <li class="thead" id="usercss_switch_link"><a href="profile.php?$session[sessionurl]do=switchusercss&amp;hash=$bbuserinfo[logouthash]&amp;u=$prepared[userid]">$usercss_switch_phrase</a></li><br />
              </if>
            </if>
  
            <if condition="$show['contactlinks']">
              <li class="thead" id="minicontact"><a href="#contactinfo">$vbphrase[send_message]</a> <script type="text/javascript">vBmenu.register("minicontact");</script></li><br />
            </if>
  
            <if condition="$show['userlists']">
              <li class="thead" id="userlists"><a href="profile.php?$session[sessionurl]do=buddylist&amp;nojs=1">$vbphrase[user_lists]</a> <script type="text/javascript">vBmenu.register("userlists");</script></li><br />
            </if>
  
            <if condition="$show['usernotes']">
              <li class="thead"><a href="usernote.php?$session[sessionurl]u=$prepared[userid]">$vbphrase[user_notes] ($prepared[usernotecount])</a></li><br />
            </if>
  
            <if condition="can_moderate()">
              <li class="thead"><a href="moderator.php?$session[sessionurl]do=useroptions&amp;u=$userinfo[userid]">$vbphrase[edit_user_profile]</a></li><br />
            </if>
          </ul>
        </div>
        <!-- / link bar -->
  
        <!-- user list menu -->
        <ul id="userlists_menu" class="vbmenu_popup list_no_decoration" style="display: none">
          <li class="thead first"><phrase 1="$prepared[username]">$vbphrase[user_lists]</phrase></li>
          <if condition="$prepared['canbefriend']">
            <li class="vbmenu_option">
              <a href="profile.php?$session[sessionurl]do=addlist&amp;userlist=friend&amp;u=$prepared[userid]"><if condition="$prepared['requestedfriend']">$vbphrase[confirm_friendship_request]<else />$vbphrase[add_to_friends_list]</if></a>
            </li>
          </if>
          <if condition="$prepared['isfriend']">
            <li class="vbmenu_option">
              <a href="profile.php?$session[sessionurl]do=removelist&amp;userlist=friend&amp;u=$prepared[userid]">$vbphrase[remove_from_friends_list]</a>
            </li>
          </if>
          <if condition="$show['addbuddylist']">
            <li class="vbmenu_option">
              <a href="profile.php?$session[sessionurl]do=addlist&amp;userlist=buddy&amp;u=$prepared[userid]">$vbphrase[add_to_contacts]</a>
            </li>
          </if>
          <if condition="$show['removebuddylist']">
            <li class="vbmenu_option">
              <a href="profile.php?$session[sessionurl]do=removelist&amp;userlist=buddy&amp;u=$prepared[userid]">$vbphrase[remove_from_contacts]</a>
            </li>
          </if>
          <if condition="$show['addignorelist']">
            <li class="vbmenu_option">
              <a href="profile.php?$session[sessionurl]do=addlist&amp;userlist=ignore&amp;u=$prepared[userid]">$vbphrase[add_to_ignore_list]</a>
            </li>
          </if>
          <if condition="$show['removeignorelist']">
            <li class="vbmenu_option">
              <a href="profile.php?$session[sessionurl]do=removelist&amp;userlist=ignore&amp;u=$prepared[userid]">$vbphrase[remove_from_ignore_list]</a>
            </li>
          </if>
        </ul>
  
        <if condition="$show['contactlinks']">
        <!-- contact popup menu -->
        <ul id="minicontact_menu" class="vbmenu_popup list_no_decoration" style="display:none">
          <if condition="$show['post_visitor_message'] OR $show['pm'] OR $show['email']">
            <li class="thead first"><phrase 1="$prepared[username]">$vbphrase[send_message_to_x]</phrase></li>
          </if>
          <if condition="$show['post_visitor_message']"><li class="vbmenu_option"><img src="$stylevar[imgdir_button]/sendtofriend.gif" alt="" class="alt2 inlineimg" /> <a href="visitormessage.php?$session[sessionurl]do=message&amp;u=$prepared[userid]" onclick="return goto_post_pm();"><phrase 1="$prepared[username]">$vbphrase[post_a_visitor_message_for_x]</phrase></a></li></if>
          <if condition="$show['pm']">
            <li class="vbmenu_option"><img src="$stylevar[imgdir_button]/sendtofriend.gif" alt="" class="alt2 inlineimg" /> <a href="private.php?$session[sessionurl]do=newpm&amp;u=$prepared[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$prepared[username]">$vbphrase[send_private_message_to_x]</phrase></a></li>
          </if>
          <if condition="$blocks['contactinfo']">
          <if condition="$show['email']"><li class="vbmenu_option"><img src="$stylevar[imgdir_button]/sendtofriend.gif" alt="" class="alt2 inlineimg" /> <a href="sendmessage.php?$session[sessionurl]do=mailmember&amp;u=$prepared[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$prepared[username]">$vbphrase[send_message_via_email_to_x]</phrase></a></li></if>
          <if condition="$prepared['hasimdetails']">
            <li class="thead<if condition="!$show['post_visitor_message'] AND !$show['pm'] AND !$show['email']"> first</if>">$vbphrase[instant_messaging]</li>
            <if condition="$prepared['icq']">
              <li class="vbmenu_option"><img class="alt2 inlineimg" alt="" src="$stylevar[imgdir_misc]/im_icq.gif" /> <a href="#" dir="ltr" onclick="imwindow('icq', '$prepared[userid]', 500, 450); return false;"><phrase 1="$prepared[username]">$vbphrase[send_icq_message_to_x]</phrase></a></li>
            </if>
            <if condition="$prepared['aim']">
              <li class="vbmenu_option"><img class="alt2 inlineimg" alt="" src="$stylevar[imgdir_misc]/im_aim.gif" /> <a href="#" dir="ltr" onclick="imwindow('aim', '$prepared[userid]', 400, 200); return false;"><phrase 1="$prepared[username]">$vbphrase[send_aim_message_to_x]</phrase></a></li>
            </if>
            <if condition="$prepared['msn']">
              <li class="vbmenu_option"><img class="alt2 inlineimg" alt="" src="$stylevar[imgdir_misc]/im_msn.gif" /> <a href="#" dir="ltr" onclick="imwindow('msn', '$prepared[userid]', 400, 200); return false;"><phrase 1="$prepared[username]">$vbphrase[send_msn_message_to_x]</phrase></a></li>
            </if>
            <if condition="$prepared['yahoo']">
              <li class="vbmenu_option"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/im_yahoo.gif" alt="" class="alt2 inlineimg" /> <a href="#" dir="ltr" onclick="imwindow('yahoo', '$prepared[userid]', 400, 200); return false;"><phrase 1="$prepared[username]">$vbphrase[send_yahoo_message_to_x]</phrase></a></li>
            </if>
            <if condition="$prepared['skype']">
              <li class="vbmenu_option"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/im_skype.gif" alt="" class="alt2 inlineimg" /> <a href="#" dir="ltr" onclick="imwindow('skype', '$prepared[userid]', 400, 285); return false;"><phrase 1="$prepared[username]">$vbphrase[send_skype_message_to_x]</phrase></a></li>
            </if>
          </if>
          </if>
        </ul>
        <!-- / contact popup menu -->
        </if>
  
    $blocks[visitors]
      $blocks[stats]
  </div>    
  <!-- / sidebar -->
  </div>
  </td>
  
  <td valign="top">
  <div id="content_container">
    <div id="content">
      $template_hook[profile_left_first]
      $blocks[aboutme]
      $blocks[contactinfo]
      $blocks[infractions]
          $blocks[visitor_messaging]
      $template_hook[profile_left_last]
  
    <script type="text/javascript">
    <!--
    vBulletin.register_control("vB_TabCtrl", "profile_tabs", "$selected_tab", "&raquo;", "profile.php?u=2&do=loadtab&tabid={1:tabid}");
    //-->
    </script>
  
    </div>
  </div>
  
  <div id="sidebar_container">
    <!-- sidebar -->
    $template_hook[profile_right_first]
    $template_hook[profile_right_mini]
    <if condition="$blocks['profile_picture']"><div align="center">
    <img src="$prepared[profilepicurl]" $prepared[profilepicsize] border="1" alt="<phrase 1="$prepared[username]">$vbphrase[xs_picture]</phrase>" /></div>
    </if>
    $blocks[friends_mini]
    $blocks[albums]
    $template_hook[profile_right_album]
    $blocks[groups]
    $template_hook[profile_right_last]
    <!-- / sidebar -->
  </div>
  
  </td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  
  </div>
  <!-- end usercss -->
  
  $footer
  
  </body>
  </html>
  B2: Thay toàn bộ memberinfo_css bằng đoạn code sau :
  Code:
  <style type="text/css" id="memberinfo_css">
  <!--
  #content_container {
    width:100%;
    float:$stylevar[left];
    margin-$stylevar[right]:-206px;
  }
  #content {
    margin-$stylevar[right]:206px;
  }
  #sidebar_container {
    width:200px;
    float:$stylevar[right];
  }
  
  .list_no_decoration {
    list-style-type:none;
    margin:0px;
    padding:0px;
  }
  
  div.fixed_width_avatar {
    text-align:center;
    width:150px;
  }
  
  /**
  * Memberinfo Small
  */
  li.memberinfo_small {
    margin-top:6px;
  }
  li.memberinfo_small div.fixed_width_avatar {
    margin-$stylevar[right]:6px;
  }
  li.memberinfo_small div.info_bar, #friends li.memberinfo_small div.info_bar {
    border-width:1px 0px 0px 0px;
    margin-bottom:6px;
  }
  li.memberinfo_small div.info_bar ul {
    padding:6px;
  }
  li.memberinfo_small ul.friend_im_list li {
    display:inline;
    margin-$stylevar[right]:3px;
  }
  li.memberinfo_small ul.friend_im_list img {
    vertical-align:middle;
  }
  
  /**
  * Memberinfo Tiny
  */
  li.memberinfo_tiny {
    height:105px;
    width:75px;
    overflow:hidden;
    float:$stylevar[left];
    text-align:center;
    margin:1px;
  }
  
  /**
  * Tabs and Blocks
  */
  .content_block {
    margin-bottom:6px;
    padding:$stylevar[cellspacing]px;
  }
  .content_block .block_row {
    padding:$stylevar[cellpadding]px;
    margin:$stylevar[cellspacing]px 0px 0px 0px;
  }
  .content_block .block_title {
    padding:$stylevar[cellpadding]px;
    margin:0px 0px 0px 0px;
  }
  /*.content_block h4.thead, .content_block .block_title {
    padding:4px;
    margin:$stylevar[cellspacing]px 0px 0px 0px;
  }*/
  .content_block .block_footer {
    text-align:$stylevar[right];
    padding:4px;
    margin:$stylevar[cellspacing]px 0px 0px 0px;
  }
  a.collapse_gadget {
    float:$stylevar[right];
  }
  
  /**
  * Popup Menus Built With List Markup
  */
  ul.vbmenu_popup li {
    padding:4px;
    margin:0px 1px 1px 1px;
    white-space:nowrap;
  }
  ul.vbmenu_popup li.first {
    margin:1px;
  }
  ul.vbmenu_popup li.notext {
    font-size:1px;
  }
  
  /**
  * Override Menu CSS for 'Send Message' Menu
  */
  #minicontact_menu li.vbmenu_option, #minicontact_menu li.vbmenu_hilite {
    padding:0px;
    padding-$stylevar[right]:4px;
  }
  #minicontact_menu li.vbmenu_option img, #minicontact_menu li.vbmenu_hilite img {
    padding:4px;
  }
  
  /**
  * Profile Field List Title / Value Pairs
  */
  dl.profilefield_list dd {
    margin-bottom:3px;
    margin-$stylevar[left]:16px;
  }
  
  /**
  * Sidebar profile field blocks
  */
  #sidebar_container dl.profilefield_list {
    font-size:11px;
  }
  
  /**
  * Top Panel
  */
  #main_userinfo {
    margin-bottom:20px;
  }
  #main_userinfo #profilepic_cell {
     border-bottom-width:0px;
     padding:4px;
  }
  #main_userinfo .profilepic_adjacent {
    padding-$stylevar[left]:6px;
  }
  #main_userinfo h1 {
    font-size:18pt;
    font-weight:normal;
    margin:0px;
  }
  #main_userinfo h2 {
    font-size:10pt;
    font-weight:normal;
    margin:0px;
  }
  #reputation_rank {
    float:$stylevar[left];
  }
  #reputation {
    margin-bottom:6px;
    text-align:$stylevar[left];
  }
  #rank {
    margin-bottom:6px;
    text-align:$stylevar[right];
  }
  #send_message_cell {
    padding-bottom:6px;
    text-align:$stylevar[right];
  }
  #link_bar ul {
    padding:4px;
  }
  #link_bar li.thead {
    float:$stylevar[left];
    margin-$stylevar[right]:10px;
    white-space:nowrap;
    font-weight:normal;
    background:transparent;
  }
  #link_bar a {
    text-decoration:none;
  }
  #link_bar a:hover {
    text-decoration:underline;
  }
  #activity_info {
    border-top-width:0px;
  }
  #activity_info div.alt2 {
    padding:4px;
  }
  #link_bar #usercss_switch_link {
    float:$stylevar[left];
  }
  
  /**
  * Visitor Messaging Tab
  */
  
  #qc_error_div {
    text-align:$stylevar[left];
    margin-bottom:6px;
  }
  #qc_error_header {
    font-weight:bold;
  }
  #qc_error_okay {
    text-align:$stylevar[right];
  }
  
  #message_form {
    display:block;
    margin:0px;
  }
  #message_form textarea {
    width:98%;
    height:50px;
  }
  #message_form div.messagetext {
    text-align:$stylevar[left];
  }
  #message_form div.allowed_bbcode {
    float:$stylevar[left];
  }
  #message_form div.submit_button {
    text-align:$stylevar[right];
  }
  
  #visitor_messaging #inlinemodsel {
    float:$stylevar[right];
  }
  
  #visitor_messaging #view_my_conversation_link {
    float:$stylevar[right];
    text-decoration:none;
  }
  
  #visitor_message_inlinemod_form {
    margin:0px;
    display:block;
  }
  
  #message_list {
    border:none;
  }
  #message_list li {
    margin-bottom:6px;
  }
  #message_list div.fixed_width_avatar {
    margin-$stylevar[right]:6px;
    float:$stylevar[left];
  }
  #message_list div.visitor_message_avatar_margin {
    margin-$stylevar[left]:156px;
  }
  #message_list div.info_bar {
    border-width:1px 0px 0px 0px;
    margin-bottom:6px;
  }
  #message_list div.info_bar div.alt2 {
    padding:6px;
  }
  #message_list div.info_bar a.username {
    /*font-weight:bold;*/
  }
  #message_list .visitor_message_date {
    float:$stylevar[right];
  }
  #message_list .group_message_date {
    float:$stylevar[right];
  }
  #message_list .inlinemod_checkbox {
    float:$stylevar[right];
  }
  #message_list div.visitor_message_body {
    overflow:auto;
  }
  #message_list ul.controls {
    margin-top:6px;
    text-align:$stylevar[right];
  }
  #message_list ul.controls li {
    display:inline;
    margin-$stylevar[left]:6px;
  }
  #message_list ul.controls a:link, #message_list ul.controls a:visited {
    text-decoration:none;
  }
  #message_list .deletedmessage{
    float: $stylevar[left]
  }
  
  /**
  * About Me Tab
  */
  #aboutme li.profilefield_category {
    font-weight:bold;
    margin-top:6px;
  }
  #aboutme dl.profilefield_list {
    font-weight:normal;
    margin:6px 16px 0px 16px;
  }
  #aboutme dl.profilefield_list dd {
    margin-bottom:6px;
    margin-$stylevar[left]:0px;
  }
  #aboutme #signature {
    width:100%;
    overflow:auto;
  }
  #aboutme #simple_aboutme_link {
    text-align: $stylevar[right];
    display: block;
  }
  
  /**
  * About Me Tab (Alternative)
  */
  #aboutme2 dl.profilefield_list dd {
    margin-bottom:6px;
    margin-$stylevar[left]:0px;
  }
  
  /**
  * Statistics Tab
  */
  #stats fieldset.statistics_group {
    margin-top:6px;
  }
  #stats fieldset.statistics_group ul {
    padding:6px;
  }
  #stats fieldset.statistics_group ul li {
    margin-bottom:3px;
  }
  
  /**
  * Statistics Tab (Alternative)
  */
  #statistics2 ul.statistics_group li {
    margin-bottom:3px;
  }
  
  /**
  * Friends Tab
  */
  #friends a.edit_friends_link {
    float:$stylevar[right];
  }
  #friends_mini a.edit_friends_link {
    float:$stylevar[right];
    margin-$stylevar[left]:10px;
  }
  
  /**
  * Infractions Tab
  */
  div#infractions.content_block {
    padding:0px;
  }
  
  /**
  * Contact Info Tab
  */
  #contactinfo fieldset {
    margin-bottom:6px;
  }
  #contactinfo div.fieldset_padding {
    padding:6px;
  }
  #contactinfo #messaging_list li {
    margin-bottom:3px;
    margin-$stylevar[right]:16px;
    float:$stylevar[left];
    white-space:nowrap;
  }
  #contactinfo #instant_messaging_list li {
    margin-top:6px;
    margin-$stylevar[right]:6px;
    position:relative;
  }
  #contactinfo #instant_messaging_list .im_img_link {
    vertical-align: middle;
  }
  #contactinfo #instant_messaging_list .im_txt_link {
    position:absolute;
    $stylevar[left]:75px;
  }
  #contactinfo #additional_contact_details dd {
    margin-$stylevar[left]:0px;
    margin-bottom:6px;
  }
  
  /**
  * Albums Block
  */
  #albums_mini_list li {
    text-align:center;
    margin-bottom:6px;
  }
  
  /**
  * Mini Friends Block
  */
  
  #friends_mini_list a.username {
    display:block;
    margin-top:3px;
  }
  #friends_mini div.friends_counter {
    padding-bottom:6px;
  }
  
  /**
  * Groups Block
  */
  span.group_count {
    float:$stylevar[right];
  }
  ul.group_list {
    margin:6px 0px 0px 6px;
  }
  ul.group_list li {
    display:inline;
    margin-$stylevar[right]:3px;
  }
  #public_usergroup_list a:link, #public_usergroup_list a:visited {
    text-decoration:none;
  }
  
  /**
  * Traffic Block
  */
  ol.last_visitors_list {
    margin:0px;
    margin-top:6px;
  }
  ol.last_visitors_list li {
    display:inline;
    margin-$stylevar[right]:3px;
  }
  
  $template_hook[memberinfo_css]
  -->
  </style>
  B3: Thay toàn bộ memberinfo_block_friends_mini bằng đoạn code sau :
  Code:
  <div class="alt1 smallfont block_row">
    <if condition="$block_data['friendbits']">
      <div class="friends_counter"><phrase 1="$block_data[showtotal]" 2="$prepared[friendcount]">$vbphrase[showing_x_of_y_friends]</phrase></div>
      <ul class="list_no_decoration" id="friends_list">$block_data[friendbits]</ul>
    <else /><if condition="$prepared['myprofile']">
      $vbphrase[your_friends_list_is_empty]
    <else />
      <phrase 1="$prepared[username]">$vbphrase[x_has_not_made_any_friends_yet]</phrase>
    </if></if>
  </div>
  <div class="alt2 smallfont block_row block_footer">
    <if condition="$prepared['myprofile']">
      <a class="edit_friends_link" href="profile.php?$session[sessionurl]do=buddylist">$vbphrase[edit_your_friends_list]</a>
    <else /><if condition="$prepared['canbefriend']">
      <a class="edit_friends_link" href="profile.php?$session[sessionurl]do=addlist&amp;userlist=friend&amp;u=$prepared[userid]"><phrase 1="$prepared[username]">$vbphrase[befriend_x]</phrase></a>
    </if></if>
  </div>
  B4: Thay toàn bộ memberinfo_block_ministats bằng đoạn code sau :
  Code:
  <div class="alt1 block_row">
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
    <tr valign="top">
      <if condition="$prepared['avatarurl']">
      <td width="100%"><div class="smallfont" align="center"><img src="$prepared[avatarurl]" alt="<phrase 1="$prepared[username]">$vbphrase[xs_avatar]</phrase>" $prepared[avatarsize] class="alt2" id="user_avatar" /><br /><br /></div></td>
      </if>
    </tr>
    <tr valign="top">
      <td width="100%">
        <dl class="smallfont list_no_decoration profilefield_list">
          <if condition="$prepared['birthday']">
      <span class="shade">$vbphrase[birth_date]:</span> $prepared[birthday] <if condition="$prepared['age']">($prepared[age])</if><br />
          <else /><if condition="$prepared['age']">
      <span class="shade">$vbphrase[age]:</span> $prepared[age]<br />
          </if></if>
      <span class="shade">$vbphrase[join_date]:</span> $prepared[joindate]<br />
      <span class="shade">$vbphrase[total_posts]:</span> $prepared[posts]<br />
          $template_hook[profile_ministats_list]
        </dl>
      </td>
    </tr>
    </table>
  </div>
  <div class="alt2 smallfont block_row block_footer"><a href="#stats" onclick="return vB_TabCtrls['profile_tabs'].switch_tab('stats')">$vbphrase[show_all_statistics]</a></div>
  B5: Thay toàn bộ memberinfo_block_recentvisitors bằng đoạn code sau :
  Code:
  <if condition="$block_data['visitorcount']">
  <div class="alt1 smallfont block_row">
    <phrase 1="$block_data[visitorcount]">$vbphrase[last_x_visitors]</phrase>
    <ol class="list_no_decoration last_visitors_list">
      $block_data[visitorbits]
    </ol>
  </div>
  </if>
  B6: Thay toàn bộ memberinfo_visitorbit bằng đoạn code sau :
  Code:
  <li class="smallfont"><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$user[userid]">$user[musername]</a>$user[invisiblemark]$user[buddymark]<br /></li>
  B7: Việt hóa cái $vbphrase[this_page_has_x_visits]
  Mặc định là : This page has had <strong>{1}</strong> visits
  Việt hóa thành : Lượt xem: <font size="" color="red"><b>{1}</b></font>

  B8: Vào vb Option và chỉnh lại vài cái trong Profile sao cho giống ku TruongTon nữa là ok ! Cái này thôi không nói nữa, các bạn tự mò nhé !

  Xong , đến đây là hết, thử ra xem lại Profile của mình nào ! Bảo đảm là đập đầu vào màn hình vì sướng

  Chuyến này ko lấy đc trên 20 phát InstalledThank thì chắc nghỉ cho khỏe quá !
  _____________________________
  Update: Fix lỗi avatar nhỏ :
  Thay toàn bộ template memberinfo_block_ministats bằng code:
  Code:
  <div class="alt1 block_row">
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
    <tr valign="top">
      <if condition="$prepared['avatarurl']">
      <td width="100%"><div class="smallfont" align="center"><img src="image.php?u=$userinfo[userid]" alt="<phrase 1="$prepared[username]">$vbphrase[xs_avatar]</phrase>" class="alt2" id="user_avatar" /><br /><br /></div></td>
      </if>
    </tr>
    <tr valign="top">
      <td width="100%">
        <dl class="smallfont list_no_decoration profilefield_list">
          <if condition="$prepared['birthday']">
      <span class="shade">$vbphrase[birth_date]:</span> $prepared[birthday] <if condition="$prepared['age']">($prepared[age])</if><br />
          <else /><if condition="$prepared['age']">
      <span class="shade">$vbphrase[age]:</span> $prepared[age]<br />
          </if></if>
      <span class="shade">$vbphrase[join_date]:</span> $prepared[joindate]<br />
      <span class="shade">$vbphrase[total_posts]:</span> $prepared[posts]<br />
          $template_hook[profile_ministats_list]
        </dl>
      </td>
    </tr>
    </table>
  </div>
  <div class="alt2 smallfont block_row block_footer"><a href="#stats" onclick="return vB_TabCtrls['profile_tabs'].switch_tab('stats')">$vbphrase[show_all_statistics]</a></div>
  Download Now
  No Files Uploaded.
  Supporters / CoAuthors
  Show Your Support
  • To receive notifications regarding updates -> Click to Mark As Installed.
  • This modification may not be copied, reproduced or published elsewhere without author's permission.
 3. The Following 98 Users Say Thank You to hero70411 For This Useful Post:

  123123aa (12 August 2009),Akazumi (12 March 2012),alex_lvt (27 April 2010),Ares (12 June 2009),babyquatmo (9 June 2009),balatman (10 August 2009),batcandoi (27 July 2009),Blue TQT (14 August 2009),blueocean1437 (25 August 2009),bokgu (20 October 2009),bomi (23 July 2009),bossnabito (3 January 2010),cagevn (4 June 2009),CalvinTre (6 July 2009),chelsea12a (25 May 2009),chu0tkut3 (19 December 2009),chuongprocf (27 July 2009),ckboy (17 August 2009),cocpro91 (14 June 2009),creator8x (7 July 2009),dembuongactro (14 June 2009),dieulinh_hg (10 June 2009),E.Rex (21 May 2009),findinglife (13 August 2009),haiho1992 (16 July 2010),hawaka (2 October 2010),hoctro000ngheo (22 May 2009),hyo_sun (8 June 2009),i`m chicken (27 May 2009),Kael.0nline™ (22 May 2009),kapie1571993 (9 July 2009),katietran (14 June 2009),kenzin (18 June 2009),kingsapro (2 May 2010),knight06 (3 July 2009),kutiz (6 June 2009),lampc (22 May 2009),lancuoi (9 September 2009),langtucamtieu (22 May 2009),lehung208 (21 May 2009),Lenz Nguyễn (29 May 2009),LeVin (5 June 2009),Libra89 (26 May 2009),LoiPro (11 June 2009),longvipro113 (27 June 2011),loveclick (28 August 2009),lqt2sall (19 June 2009),mingchen (15 July 2009),monokuro (16 January 2010),Mr.Blaksz (21 January 2010),mrc0n9 (22 May 2009),mrtuxedo (2 August 2009),MunBee (8 June 2009),Nal (18 July 2009),ngocluu (31 March 2010),ngoquysy (8 June 2009),Nguyễn Bảo Ngọc (26 May 2009),NguyenLuan (24 May 2009),nh0k_itc (11 July 2009),nhok90 (17 June 2009),nhok_lee95 (11 July 2010),No Name (22 May 2009),noob_v2b (21 May 2009),o0magiz0o (28 May 2009),panvnn (27 May 2009),PaTu0cH0y (10 July 2009),phtthan_vn (10 October 2009),pruden@ (22 May 2009),RenZ (14 August 2009),Rik (3 April 2010),RyoKul (12 June 2009),scounter (20 November 2009),sieuleo9x (27 September 2009),SlayeR_Com (15 July 2009),Solar_Neko (7 September 2009),TearAng3l (25 September 2009),thaiha244 (14 September 2009),ThànhBMT (3 May 2010),thanhthai (12 August 2009),Thế Hiển (24 May 2009),thuy_never_die (21 June 2009),traitimnamdinh (6 March 2010),trung_italy (15 September 2009),Tuấn Anh (6 July 2009),tuannhat199x (8 November 2009),tuilatui (2 June 2009),tunghiaboy (22 May 2009),turki (21 June 2009),twilight2135 (14 July 2009),uongsting (17 September 2009),Vic (22 May 2009),vietnguyen (15 August 2009),vietpro113 (15 September 2009),vihuynh_bg (13 March 2012),Vuilachinh.Org (22 May 2009),win_phan (9 June 2011),Zone (29 May 2009)

 4. Comments

 5. #2
  Join Date
  17 October 2007
  Location
  Hà Nội
  Posts
  6.193
  Thanks
  845
  Thanked 14.340 Times in 2.650 Posts
  Rep Power
  1330
  bro có thể làm thêm 1 file .txt rồi đính kèm lên ko?

 6. The Following 2 Users Say Thank You to noob_v2b For This Useful Post:

  anhduca4 (5 May 2010),nghiacnt49 (18 June 2009)

 7. #3
  Join Date
  12 November 2008
  Location
  Hà Nội
  Age
  26
  Posts
  256
  Thanks
  148
  Thanked 472 Times in 47 Posts
  Rep Power
  61
  Em đã lười bác còn ..............
  Attached Files Attached Files
  Last edited by hero70411; 21 May 2009 at 06:51 PM.

 8. The Following 3 Users Say Thank You to hero70411 For This Useful Post:

  Ngọc Vân (14 October 2009),tranluan19 (11 March 2010),vutong (25 May 2009)

 9. #4
  Join Date
  10 October 2008
  Age
  34
  Posts
  73
  Thanks
  58
  Thanked 2 Times in 2 Posts
  Rep Power
  12
  Xong , đến đây là hết, thử ra xem lại Profile của mình nào ! Bảo đảm là đập đầu vào màn hình vì sướng !

  Chuyến này ko lấy đc trên 20 phát Installed và Thank thì chắc nghỉ cho khỏe quá !
  Nghỉ khỏe rồi pác oi. mới dc 1/10 số mà bác cần thôi

 10. #5
  Join Date
  19 June 2008
  Location
  http://nhatrangdev.com
  Age
  28
  Posts
  1.622
  Thanks
  746
  Thanked 649 Times in 349 Posts
  Rep Power
  102
  làm xong không hiện hình profied lên

  bro fix dùm

 11. #6
  Join Date
  12 November 2008
  Location
  Hà Nội
  Age
  26
  Posts
  256
  Thanks
  148
  Thanked 472 Times in 47 Posts
  Rep Power
  61
  Nói thế đến bố bro cũng ko fix nổi !
  Đưa link demo đây
  Không hiện hình profile pic à ? Đã up lên 4rum chưa ? Tôi test ok mà !

 12. #7
  Join Date
  22 September 2008
  Age
  27
  Posts
  293
  Thanks
  37
  Thanked 189 Times in 41 Posts
  Rep Power
  33
  fix lỗi avt đi anh , có lên anh

 13. #8
  Join Date
  10 August 2007
  Posts
  18
  Thanks
  0
  Thanked 4 Times in 2 Posts
  Rep Power
  13
  sao mình ko add friend được
  ko việt hóa đc
  cái khung trả lời nhanh bị vỡ
  vào xem giúp mình nha
  http://nhipsongteen.com/member.php?u=5

 14. #9
  Join Date
  9 June 2008
  Location
  Đà Nẵng
  Age
  26
  Posts
  1.911
  Thanks
  238
  Thanked 982 Times in 536 Posts
  Rep Power
  658
  Post cho 4rum width nhỏ đi bạn Của mình cóa 870px à

 15. #10
  Demo
  http://vuilachinh.org/forum/member.php?u=16
  http://vuilachinh.org/forum/member.php?u=2
  http://vuilachinh.org/forum/member.php?u=14
  Tuy chưa hoàn thiện lắm, ở chổ avatar còn dư nhiều chổ quá. Nhưng được thế này là ngoài mong đợi của mình roài.. thanks nhé...
  Last edited by Vuilachinh.Org; 22 May 2009 at 02:42 AM.

 16. #11
  Join Date
  9 January 2009
  Age
  29
  Posts
  53
  Thanks
  14
  Thanked 63 Times in 6 Posts
  Rep Power
  18
  hay quá thử xem nào cảm ơn bạn nha

 17. The Following User Says Thank You to hoctro000ngheo For This Useful Post:

  nct (21 October 2010)

 18. #12
  Join Date
  9 January 2009
  Age
  29
  Posts
  53
  Thanks
  14
  Thanked 63 Times in 6 Posts
  Rep Power
  18
  ủa sao mình chỉnh nó ko ra như hình nhỉ

 19. #13
  Join Date
  12 November 2008
  Location
  Hà Nội
  Age
  26
  Posts
  256
  Thanks
  148
  Thanked 472 Times in 47 Posts
  Rep Power
  61
  Quote Originally Posted by nd2pro View Post
  sao mình ko add friend được
  ko việt hóa đc
  cái khung trả lời nhanh bị vỡ
  vào xem giúp mình nha
  http://nhipsongteen.com/member.php?u=5
  Mình đã test, add friend vô tư
  Còn việt hoá thì nói đến thế mà không hiểu thì đến chịu
  Khung trả lời nhanh bị vỡ thế nào ? Cho cái ảnh ! Link demo nó bắt reg nick cơ !
  Mà không thèm nhấn Installed còn đòi sp ?
  Last edited by hero70411; 22 May 2009 at 01:23 PM.

 20. #14
  Join Date
  12 November 2008
  Location
  Hà Nội
  Age
  26
  Posts
  256
  Thanks
  148
  Thanked 472 Times in 47 Posts
  Rep Power
  61
  Quote Originally Posted by Bảo Ngọc View Post
  Post cho 4rum width nhỏ đi bạn Của mình cóa 870px à
  Nhấn Installed và Thank đi mấy hôm nữa nghỉ hè post cho

 21. #15
  Join Date
  23 September 2008
  Location
  HN
  Age
  29
  Posts
  391
  Thanks
  191
  Thanked 183 Times in 49 Posts
  Rep Power
  36
  @ ND2PRO : Width 4rum anh nhỏ quá anh àThread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •