Chào mọi người.
Mọi người giúp em xem cái plugin sau sai ở chỗ nào mà khi em add vào nó không hiển thị ạ. Forum của em la 3.8.4 Em cảm ơn
PHP Code:
<plugin active="1" executionorder="5">
            <
title>show in edit post start</title>
            <
hookname>editpost_start</hookname>
            <
phpcode><![CDATA[$groups_exclu explode(',',$vbulletin->options[var_danglx_groupedit]);
if ((
$vbulletin->options['var_danglx_onoff'] == '1') AND (is_member_of($vbulletin->userinfo,$groups_exclu))){
    
$templater=vB_Template::create('danglx_input_newreply_form');
    
$danglx_input_newreply_form_template.= $templater->render();
$vbulletin->templatecache['editpost'] = str_replace('\' . $messagearea . \''$danglx_input_newreply_form_template '\' . $messagearea . \''$vbulletin->templatecache['editpost']);
}]]></
phpcode>
        </
plugin
Còn đây là cái template:
<template name="topica_input_newreply_form" templatetype="template" date="1379930410" username="admin" version="1.1.0"><![CDATA[<div class="blockrow">
<label for="cb_openclose0" class="full"><input type="checkbox" value="1" id="cb_on_off_statusbar" name="cb_on_off_statusbar" checked> Bật thanh trạng thái thảo luận</label>
<br/><label for="cb_openclose100" class="full"><input type="checkbox" value="1" id="cb_dat_vande" name="cb_dat_vande"> 1- Đặt vấn đề</label>
<br/><label for="cb_openclose200" class="full"><input type="checkbox" value="1" id="cb_chiase" name="cb_chiase"> 2- Chia sẻ thông tin</label>
<br/><label for="cb_openclose300" class="full"><input type="checkbox" value="1" id="cb_phtich_sosanh" name="cb_phtich_sosanh"> 3- Phân tích, suy luận, so sánh</label>
<br/><label for="cb_openclose400" class="full"><input type="checkbox" value="1" id="cb_ketluan" name="cb_ketluan"> 4- Kết luận giải pháp</label>
<br/><label for="cb_openclose500" class="full"><input type="checkbox" value="1" id="cb_lienhe" name="cb_lienhe"> 5- Kiểm tra kiến thức, liên hệ thức tế</label>
<br/><input type="hidden" name="txt_mod" value="newreply"></div>]]></template>